Privacy/Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website

De inhoud van deze webpagina is afkomstig van Mobyus CVO, tenzij het een pagina betreft die officieel is ondergebracht onder de onderwijs- en examenreglementering.  Door de snelle evolutie van de wetgeving en het hoger onderwijs, blijft het mogelijk dat de informatie niet altijd accuraat is. Mobyus CVO kan, waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. De gegevens op deze pagina zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld op basis van de huidige stand van kennis. 

Mobyus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en gegevensbanken (hierna 'de informatie') die er eventueel zijn in opgenomen behoren tot de intellectuele eigendom van Mobyus. De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van Mobyus, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Mobyus.

Bescherming van persoonsgegevens

Mobyus CVO behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Mobyus zal enkel persoonsgegevens verzamelen (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) die door de bezoeker vrijwillig werd verleend via deze website of e-mail.

Deze informatie wordt door Mobyus bewaard en wordt niet aan derden meegedeeld. De persoonsgegegvens zullen worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om gepersonaliseerde informatie te kunnen verstrekken. 

Je kan de persoonsgegevens die je hebt overgemaakt, controleren, wijzigen of verwijderen door ons te contacteren via info@mobyus.be.