Verminderd studiegeld

Bepaalde studenten kunnen geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van betaling van het studiegeld.

Volgende studenten verkrijgen een volledige vrijstelling van betaling van het studiegeld:

 • studenten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën;
 • studenten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk;
 • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven.
   

Volgende studenten betalen een verminderd studiegeld van € 0,30 per lestijd:

 • studenten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk;
 • studenten die gedurende twee opeenvolgende schooljaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving bij Mobyus;
 • studenten die in het bezit zijn van één van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van één van de volgende attesten:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
  • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt.

Belangrijk!
Indien je tot één van de bovenstaande categorieën behoort, vraag dan bij de betrokken diensten steeds naar een attest voor het bekomen van vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld in het kader van het volgen van een opleiding in het volwassenenonderwijs.

Werkzoekende studenten kunnen via het VDAB e-loket een attest opvragen vanuit het 'mijn loopbaan dossier'. Via dit e-loket kunnen studenten enkel een attest opvragen indien ze in aanmerking komen als: schoolverlater in beroepsinschakelingstijd of werkloze met een werkloosheidsuitkering of deeltijds lerende in het project van leren en werken.

Een wijziging in de toestand van de student na datum van inschrijving (= datum van betaling) kan geen aanleiding geven tot bij- of terugbetaling van het studiegeld.  Zorg er dus voor dat het attest gedateerd is op de datum van inschrijving.